Produkt dnia
Długopis wymazywalny Frixion Ball
Długopis wymazywalny Frixion Ball
11,99 zł
szt.
Długopis żelowy Cedar
Długopis żelowy Cedar
5,90 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.pracowniazuzu.pl

Mając na uwadze potrzebę zachowania najwyższych standardów obsługi Klienta oraz dbałość o prawa konsumenta, zabezpieczone przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wprowadzamy niniejszy Regulamin, którego nadrzędnym celem jest informacja klienta o przysługujących mu uprawnieniach i ewentualnych obowiązkach powstałych w związku z przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.pracowniazuzu.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pracowniazuzu.pl prowadzony jest przez MICHAŁA WOŁOWICZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zuzu sklep papierniczo-tekstylny Michał Wołowicz” z siedzibą w Gdańsku 80-809 przy ul. Chałubińskiego 39/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 5832810864 oraz REGON 366991961, numer rachunku bankowego w mBank:26 1140 2004 0000 3302 7680 8648, e-mail: pracowniazuzu@gmail.com oraz tel.: 507 397 138
 2. Umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem powszechnie obowiązującym oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  - komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2 DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
KODEKS CYWILNY –ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121)
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą Zamówienia w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KONTO – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane przez niego podane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym
KOSZYK - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Kupującego
KUPUJĄCY – Klient/Konsument
PRODUKT – dostępna w Sklepie, minimalna niepodzielna ilość rzeczy ruchomych, która może być Przedmiotem Umowy oraz dla której została ustalona przez Sprzedającego indywidualna cena
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – Produkt wyprodukowany przez Usługodawcę według specyfikacji Klienta lub w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta
PRZEDMIOT UMOWY – Produkty wymienione i opisane w Sklepie Internetowym
REGULAMIN – niniejszy Regulamin
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pracowniazuzu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MICHAŁ WOŁOWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zuzu sklep papierniczo-tekstylny Michał Wołowicz” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 39/6, kod pocztowy 80-809, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 5832810864 oraz REGON 366991961
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego
USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta spoza Produktów udostępnionych w Sklepie, będąca przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 roku, poz. 827)
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, składane za pomocą Koszyka, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  a) dodanie Produktu do Koszyka,
  b) wybór rodzaju płatności,
  c) wybór rodzaju dostawy,
  d) potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacja,
  e) złożenie Zamówienia poprzez użycie funkcji „Zamawiam”
 3. Zamówienia można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracowniazuzu@gmail.com
 4. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia dowód zakupu lub imienny dowód zakupu (fakturę). Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić chęć otrzymania faktury.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 4 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   • Dane do przelewu:
    Zuzu sklep papierniczo-tekstylny Michał Wołowicz
    ul. Chałubińskiego 39/6
    80-809 Gdańsk
    mBank:26 1140 2004 0000 3302 7680 8648
  2. płatnością Shoper,
  3. kartami płatniczymi:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  4. gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl).
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. W przypadku Usług dodatkowych oraz Produktów na zamówienie, obowiązuje bezzwrotna przedpłata w wysokości 1/3 wartości Zamówienia, płatna przy złożeniu Zamówienia. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Pozostała część ceny, tj. 2/3 wartości Zamówienia jest płatna przed wysyłką do Klienta przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatnością Shoper lub gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. Zamówiony Produkt wraz z dowodem zakupu jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca dostawy.

 

§ 5 ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie z usługi elektronicznej indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  - wypełnienie formularza rejestracji poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej e-mail oraz indywidualnego hasła,
  - potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacja,
  - użycie funkcji „Zarejestruj się” oraz
  - potwierdzenie chęci utworzenia i aktywacji Konta zgodnie z wskazówkami przesłanymi automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Klient, który posiada aktywne Konto ma możliwość wpisania w panelu Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz ewentualne informacje dodatkowe.
 4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili i bez podania przyczyny istnieje możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracowniazuzu@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Chałubińskiego 39/6, 80-809 Gdańsk.

 

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna (związana z naruszeniem opakowania w celu obejrzenia produktu). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamację należy składać na adres Usługodawcy, tj.: ul. Chałubińskiego 39/6, 80-809 Gdańsk.
 2. Reklamacja może być również złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: pracowniazuzu@gmail.com.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia Produktu ponosi Usługodawca.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub, jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci wartość zamówionego Produktu w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1823).

 

 

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku powstania sporu w zakresie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania usunięcia.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121).

 

Data opublikowania regulaminu: 05.04.2017

obraz do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl